25 ปางพระโพธิสัตว์กวนอิม

 

     พอดีตอนไปเที่ยว วัดห้วยปลากั้ง วัดดังแห่งยุค ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง จังหวัดเชียงราย ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้มีบารมีแห่งยุคอีกเช่นกัน "พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส" ภายในวัดอุดมไปด้วยรูปแบบศิลปะจีน หรือพุทธนิกายมหายาน เห็นเด่นชัดว่าเน้นเคารพสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก มีพระเจดีย์ 9 ชั้น ที่ชื่อว่า "พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของวัดห้วยปลากั้ง ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักที่มากมายด้วย "ปาง" ต่างๆหลายปาง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เก็บภาพและรายละเอียดมาจนทราบว่า มีถึง "25 ปาง" และก่อนจะไปพบกับทั้ง 25 ปาง แนะนำให้ไปทำความรู้จักกับ "เจ้าแม่กวนอิม" แบบพอสังเขปกันก่อน

 

     กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีน จนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เนื่องจากในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรได้อธิบายว่า พระอวโลกิเตศวรนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรี และเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้งทิเบต จีน หรือญี่ปุ่น ย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้นๆ อย่างในกรณีพระอวโลกิเตศวรนี้ Sir Charles Eliot ได้ตั้งข้อสังเกตว่า คงเนื่องมาจากความสับสนทางความคิดของชาวจีนในยุคนั้น ซึ่งบูชาเทพเจ้าต่างๆ ของตนอยู่แล้ว และเมี่ยวซ่านก็เป็นเทพวีรชนดั้งเดิมอยู่ก่อน พออารยธรรมพระโพธิสัตว์จากอินเดียแผ่เข้าไปถึง ได้เกิดการผสานทางวัฒนธรรม เพียงแต่คุณลักษณะต่างๆ พอให้แยกออกว่าเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

 

 

25 ปางเจ้าแม่กวนอิม แห่งวัดห้วยปลากั้ง มีดังนี้

1. ปางพันมือ    2. ปางเนรมิต    3. ปางเภสัช    4. ปางแสดงธรรม   5. ปางก่อสร้างสำเร็จ    6. ปางกินเจ      

7. ปางจาริกเผยแผ่ธรรม    8. ปางบรรลุธรรมแรงกรรม    9. ปางบริกรรมนั่งสมาธิ    10. ปางบริกรรมภาวนา

11. ปางออกบวช   12. ปางบิณฑบาตร   13. ปางอายุยืนต่ออายุ  14. ปางประทานทรัพย์  15. ปางประทานบุตร

16. ปางประทานพรยืนดีดน้ำมนต์   17. ปางประทานพรนั่งดีดน้ำมนต์   18. ปางประทานพรพรมน้ำมนต์ด้วยดอกบัว  

19. ปางประธานยศ    20. ปางปราบมาร    21. ปางปราบมารแบบ 3 ภาค     22. ปางพยาพรณ์    23. ปางรับบุตร    

24. ปางสุขสบาย    25. ปางสุขสบายนั่งโบกพัด

 

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

Visitors: 594,335