ปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด


     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.30 น. มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้น ภายใต้ชื่อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด" ณ เชียงใหม่ศิลาดล by ทัศนีย์ @ ดอยสะเก็ด โดยวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยสะเก็ดในครั้งนี้
 

      ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มี 4 บอสใหญ่เป็นผู้นำในการแถลง เริ่มด้วย นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท สำนักงานเชียงใหม่ และดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานคับคั่งต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไอเดียบรรเจิดในครั้งนี้

     สำหรับกิจกรรมประกวดหนังสั้น "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด" ถือเป็นการจัดงานเป็นครั้งแรก โดยเป็นการร่วมมือในรูปแบบของ "ประชารัฐ" คือภาครัฐบาล ร่วมกับประชาชน โดย “รัฐ” ให้การสนับสนุนและเปิดช่องทางให้ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอำเภอดอยสะเก็ดถือเป็นอำเภอนำร่อง และเป็นจะเป็นโมเดลที่อำเภอ หรือชุมชนอื่นจะยึดถือปฏิบัติต่อไปในอนาคต

 

การประกวดหนังสั้น Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดสู่สังคม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ผลิตงานที่สร้างสรรค์
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้กับอำเภอดอยสะเก็ด

 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

- นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
- ทีมละไม่เกิน 5 คน

 

กติกาการประกวด

1. เนื้อหาของหนังสั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อ Discover Doisaket : ปั๊ดโท๊ะ! ดอยสะเก็ด โดยมีความยาว 5-7 นาที

2. ในเนื้อหาจะต้องนำเสนอความเป็นอำเภอดอยสะเก็ดใน 3 ประเด็น คือ
    2.1 วิถีชีวิต
    2.2 วัฒนธรรม
    2.3 สถานที่ท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีสถานที่บังคับ 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด, หนองบัวพระเจ้าหลวง, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, สวนทวีชล และเชียงใหม่ศิลาดล นอกเหนือจากสถานที่บังคับเหล่านี้แล้ว ผู้เข้าประกวดสามารถเพิ่มสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นในอำเภอดอยสะเก็ดได้ โดยสามารถสอบถามหรือค้นหาข้อมูลได้ภายในเว็บไซต์ www.ilovedoisaket.com

3. ส่งคำอธิบายแนวความคิดผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4 (ที่ขนาดตัวอักษร 16 pt)
4. ผู้เข้าประกวด 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัล
5. ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตาม กฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
6. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแสดงเอกสารการขอลิขสิทธิ์แนบมาด้วย
7. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟฟิก เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
8. ผลงานไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน
9. ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้
10. เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
11. นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920x1080 , 16:9 Display บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด
12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
13. ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเชิงดอยเท่านั้น

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ

2. มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา

5. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง

6. ดำเนินตามกฎและข้อปฎิบัติของโครงการอย่างครบถ้วน

 

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผศ.ถาวร ฝั้นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. อ.อังคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
5. อ.มณีกาญจน์ ไชยนนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6. นางสาวอาพัชรี สิรินาโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. อ.บุญส่น พิณเสนาะ ข้าราชการบำนาญ

 

กำหนดส่งผลงาน
- ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2559
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ click
- จัดส่งผลงานได้ที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย 242/1 หมู่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

 

เอกสารประกอบการสมัคร
- แนบใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย โทร. 053 104 900, 085 695 8303

 

** ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเชิงดอย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ เชียงใหม่ศิลาดล 

Visitors: 314,747