วัดชยาลังการ์

 

วัดชยาลังการ์

สถานที่ตั้ง : บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : 18.841412, 98.902924

 

    บ้านป่าป้อง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวไทเขินที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงตุง หลังจากที่ชาวไทเขินได้ตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนป่าป้องเรียบร้อยแล้ว ตามศาสนาและความเชื่อที่มีมาในอดีต ชาวไทเขินจะนับถือศาสนาพุทธซึ่งได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ชาวบ้านจึงร่วมกันจัดตั้งวัดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรพร้อมกับญาติพี่น้องจะได้มีที่อยู่อาศัย และใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และชาวบ้าน การก่อสร้างวัดในช่วงแรกจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น ที่ประกอบศาสนกิจหรือวิหารจะใช้หญ้าคามุงหลังคากันแดดกันฝน  โครงสร้างทั้งหมดทำด้วยไม้ในท้องถิ่น  สร้างกุฏิเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร โดยตั้งชื่อว่า “วัดป่าป้อง” ตามชื่อของหมู่บ้าน กาลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดชยาลังการ์” ตามนามของเจ้าอาวาส คือ พระครูปริยัติชยาลังการ และได้ใช้ชื่อนี้มาจวบจนปัจจุบัน

 

     ประมาณปี พ.ศ. 2378  ได้มีการบูรณะเสนาสนะภายในวัดชยาลังการ์ โดยชาวบ้านได้ส่งคนในหมู่บ้านไปติดต่อสล่า หรือช่างชาวไทเขิน ที่มีฝีมือดีจากเมืองเชียงตุงมาสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด เช่น วิหาร อุโบสถ พระเจดีย์ และกำแพงวัด เป็นต้น โดยนำเอาศิลปะต่างๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเขินเมืองเชียงตุง

 

     ในปี พ.ศ. 2465 ครูบาชัยยา พุทธิโสภณ (บุญตัน) เจ้าอาวาสวัดป่าป้องในอดีต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานชาวไทเขิน จึงได้ตั้งโรงเรียนวัดป่าป้องขึ้นในวัด โดยอาศัยศาลาวัด และบริเวณใต้ถุนหอธรรม หรือหอพระไตรปิฏก เป็นสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลานชาวไทเขินบ้านป่าป้อง

               

     เมื่อปี พ.ศ. 2485 นายคำปัน  ศรีบุญเรือง ครูใหญ่ร่วมกับชาวไทเขินบ้านป่าป้องร่วมกันหาเงินจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่  3 งาน 40 ตารางวา จากนายหมื่น พรหมกันธา และย้ายโรงเรียนมาตั้งบนที่ดินที่จัดซื้อพร้อมสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวขึ้นหนึ่งหลัง  คือ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ปัจจุบันนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

     พระครูปริยัติชยาลังการ เจ้าอาวาสเล้งเห็นถึงความสำคัญด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ชึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทองถินไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการจัดตั้งและเปิด “ศูนย์เรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” เมื่อปี พ.ศ. 2548

               

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วัดชยาลังการ์ได้จัดงาน “สรงน้ำพระธาตุทองคำ” ถือเป็นพิธีสืบชาตาหลวง และทำบุญเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 89 ชุด ถือเป็นงานบุญหลวงของวัดชยาลังการ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Visitors: 596,080