วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สถานที่ตั้ง : ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 18.872505, 99.139986

 

     วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ตั้งอยู่บนดอยสะเก็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวขานมากมายเกิดการโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติของเมืองเชียงใหม่ ประวัติของพระธาตุในเมืองเชียงใหม่  รวมถึงประวัติศาสตร์ของแผ่นดินล้านนา ด้วยเรื่องราวอันซับซ้อนนี้ ยากที่จะอธิบายให้จบในบทเดียว จะขอกล่าวถึงตำนานที่เป็นต้นกำเนิดของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้

 

      ตำนานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ถูกบันทึกไว้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บนดอยแห่งหนึ่ง ใกล้ๆ กันมีหนองน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตน พญานาคทั้งสองได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าทรงเปล่งแสงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ยิ่ง พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ แล้วนำดอกบัวในหนองน้ำไปถวายแด่พระพุทธองค์เป็นพุทธบูชา พระองค์ทรงรับดอกบัวแล้วได้ประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคคู่นั้น พญานาคจึงได้ก่อกองหินขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

 

     กาลเวลาเลยผ่าน ต่อมาได้มีนายพรานมาพบเห็นกองหินที่ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ เกิดความศรัทธาอัศจรรย์ใจ จึงได้บอกกล่าวชักชวนให้มวลมหาประชนคนในละแวกนั้นขึ้นไปสักการบูชา และให้ช่วยกันก่อร่างสร้างเป็นพระเจดีย์ขึ้นใหม่ให้ดูดีกว่ากองหินที่มีอยู่เดิม ขณะนั้นเอง ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้งชื่อดอยแห่งนี้ ผลสรุปออกมาเป็นเอกฉันท์ว่า “ดอยเส้นเกศ” เหตุผลเพราะว่าเป็นดอยที่บรรจุเส้นผม หรือ เส้นเกศของพระพุทธเจ้านั้นเอง จึงได้สันนิษฐานต่อไปว่า คำว่าดอยเส้นเกศได้ถูกเรียกเพี้ยนมาเป็น “ดอยสะเก็ด”

 

     หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง ขณะที่พญานาคได้แปลงร่างกลายเป็นมนุษย์เพื่อนำดอกบัวไปถวายพระพุทธเจ้าพญานาคต้อง สละเกล็ด ออกเพื่อให้ผิวเรียบเนียน ชาวบ้านจึงเรียกดอยแห่งนี้ว่า “ดอยสละเกล็ด” เมื่อเวลาผ่านไปจนถูกเรียกเพี้ยนมาเป็น “ดอยสะเก็ด”

 

     ไม่ว่าจะด้วยข้อสันนิษฐานถึงที่มาประการใด พระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนขึ้นมานมัสการเจดีย์เกศาธาตุจำนวนมากในทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยเป็นจำนวนมาก ทางหน่วยงานราชการโดยกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า “อำเภอดอยสะเก็ด” ดั่งชื่อของพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 เป็นต้นมา

 

     พระเจดีย์องค์เดิมที่สร้างไว้เป็นรูปแบบล้านนา ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2536 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 30 เมตร ครอบองค์เดิมเพื่อให้มีลักษณะสูงเด่นเป็นสง่า วิหารจัตุรมุขภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรม บ่งบอกเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคติธรรม เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

Visitors: 596,082