วัดศรีมุงเมือง

 

วัดศรีมุงเมือง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 157 หมู่ที่ 4 บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 18.879547, 99.124543

 

     วัดศรีมุงเมือง หรือ วัดลวงเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1944 โดยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้นทรงขึ้นครองเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระเจ้าแสนเมืองมาวัดศรีมุงเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 ตามหลักฐานที่แสดงในใบวิสุงคามสีมา ซึ่งลงพระปรมาภิไธย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕วัดศรีมุงเมืองเป็นวัดประจำหมู่บ้านลวงเหนือ อันเป็นชุมชนของชาวไทลื้อที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทลื้อมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงมีการทะนุบำรุงรักษาวัดศรีมุงเมือง ณ บ้านลวงเหนือแห่งนี้มาเป็นอย่างดี

 

     วัดศรีมุงเมือง มีอาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ 8 หลัง หอฉัน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบาตรและสถานอบรมเด็กก่อนวัยเรียน ปูชนียวัตถุในวัด ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิเพชร 1 องค์ พระประธานในวิหาร 5 องค์ พระประธานในอุโบสถ 3 องค์ ศิลปะไทลื้อ พระเจดีย์ประธาน 1 องค์และเจดีย์ราย 8 องค์

 

     วัดศรีมุงเมือง เป็นวัดประจำหมู่บ้านลวงเหนือ ชุมชนไทลื้อแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ได้มีใจพร้อมเพรียงกันทะนุบำรุงรักษาวัดเป็นอย่างดี จึงทำให้วัดศรีมุงเมืองยังคงความสวยงาม โดยเฉพาะปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ เจดีย์ศิลปะแบบพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1944 ซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นับถึงปีปัจจุบันมีอายุถึง 615 ปีแล้ว (พ.ศ. 2559) แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวจนทำให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อให้เจดีย์มีความสวยงามสง่า เป็นธงชัยแห่งความเรืองรองของพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านลวงเหนือและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่สืบไป

 

     อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมุงเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ “ครูบาคำมูล อภิวํโส”หรือครูบาอภิชัย คำมูล ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ในยุคสมัยโบราณก่อนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต จะขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือ ประวัติของท่านไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเกิดเมื่อใด ท่านเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด และท่านได้ทำการบูรณะพระธาตุดอยสะเก็ด ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่เป็นมหานิกายรูปสุดท้ายของวัดศรีมุงเมือง เพราะต่อมาวัดศรีมุงเมืองได้แปรญัติเป็นวัดในนิกายธรรมยุต วัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระนพีสีพิศาลคุณ เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาครูบาคำมูล ได้ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ. 2464

 

     พระธาตุของครูบาคำมูล อภิวํโสได้ประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์รายของพระธาตุวัดศรีมุงเมือง โดยไม่มีผู้ใดสนใจมาเป็นเวลากว่าร้อยปีจนเมื่อพระเจดีย์ได้หักลงมาจึงได้ค้นพบพระธาตุของท่าน พร้อมกับแผ่นทองจารึกชื่อของท่าน

Visitors: 596,081